Baba kaMagic Oil


  • Amafutha emali
  • Amafutha enhlanhla
  • Xosha izitha


Use Instruction:

  • Gquma ngawo
  • uGeza ngawo

Ufaka izivalo ezithathu zikaBaba kaMagic Oil emanzini ashisayo ufuthe, bese uyageza. Uyakhuluma umawenza lokho. uhambe uyosebenza ngokuzimisela ke, uBaba kaMagic Oil uzokuncedisa wenze imali kubonakale.


Ndumandumane eyaduma ezizweni, sihlahla somdlebe esingahlalwa yinyoni, nondela mzimba, mbejembeje mfazi onempandla, nhliziyo zamadoda zibovu, nina basetete nina basenyimbane, mkhonto ogwaza igazi, ntaba zikhala amanzi, dictionary ndaba zidida umndeni! Ashuuuuuuuuuuu!